TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
{{login.UserLabel}}
Đăng xuất
Hệ Thống BSC Hệ Thống Chấm công điện tử
ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
{{login.UserLabel}}

Chức năng hệ thống

Bảng tin Tổng hợp Chấm công/ Chế độ nghỉ Lịch làm việc Chấm công cá nhân Chấm công hàng ngày Chấm công tổng hợp tăng/giảm Danh sách cán bộ nhân viên Danh mục đơn vị Danh mục bộ môn Định nghĩa lý do khai báo Đăng xuất
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
{{item.Name}}
{{department.DepartmentShortName}}
{{sub.SubdepartmentShortName}}

{{item.DepartmentShortName}}

NHẬP THÔNG TIN PHÒNG BAN/BỘ PHẬN

Lưu dữ liệu Thoát
{{message}}
Đồng ý Thoát

DANH SÁCH PHÒNG BAN/BỘ PHẬN

STT
Tên Phòng, bộ phận
Tên tắt
Mã số
{{$index+1}}
{{item.DepartmentFullName}}
{{item.DepartmentShortName}}
{{item.DepartmentCode}}
Sửa đổi Xóa Thoát
Load data Thêm mới ThoátĐĂNG NHẬP


{{message}}
{{message}}
{{title}}
Khai báo tăng Khai báo vắng mặt Thoát

{{$index+1}}. {{item.FullName}}

Sửa đổi Xóa Thoát
Khai báo lúc {{item.DateCreateText}}
{{item.Detail}}
{{item.TimeText}}
{{item.NumberLunch}}
{{item.OffDayNumber}} ngày
{{item.Department}}
{{item.FullNameCreate}}
Đang chờ duyệt...
{{lead.UserFullName}} {{lead.FbMessage}}
{{lead.HourCreate}}h{{lead.MinuteCreate}} {{lead.DayCreate}}/{{lead.MonthCreate}}/{{lead.YearCreate}}
Xác nhận Không xác nhận Hủy bỏ
Duyệt Không duyệt Hủy bỏ

{{subitem.UserFullName}} {{subitem.FbMessage}}

{{subitem.HourCreate}}h{{subitem.MinuteCreate}} {{subitem.DayCreate}}/{{subitem.MonthCreate}}/{{subitem.YearCreate}}
Gửi phản hồi
TẤT CẢ
{{item.Name}}
{{department.DepartmentShortName}}
{{sub.SubdepartmentShortName}}


{{title}}
Khai báo tăng Khai báo vắng mặt Thoát

{{$index+1}}. {{item.FullName}}

- Khai báo lúc {{item.DateCreateText}}
Sửa đổi Xóa Thoát
{{item.Detail}}
{{item.TimeText}}
{{item.NumberLunch}}
{{item.OffDayNumber}} ngày
{{item.Department}}
{{item.FullNameCreate}}
Đang chờ duyệt...
{{lead.UserFullName}} {{lead.FbMessage}}
{{lead.HourCreate}}h{{lead.MinuteCreate}} {{lead.DayCreate}}/{{lead.MonthCreate}}/{{lead.YearCreate}}
Xác nhận Không xác nhận Hủy bỏ
Duyệt Không duyệt Hủy bỏ

{{subitem.UserFullName}} {{subitem.FbMessage}}

{{subitem.HourCreate}}h{{subitem.MinuteCreate}} {{subitem.DayCreate}}/{{subitem.MonthCreate}}/{{subitem.YearCreate}}
Gửi phản hồi
{{message}}
Đồng ý Thoát
TẤT CẢ 2
{{item.Name}}
{{department.DepartmentShortName}}
{{sub.SubdepartmentShortName}}

{{title}}

{{selectAgreeText}} Bản dự thảo Bản chính thức
STT
HỌ VÀ TÊN
STT
HỌ VÀ TÊN
{{item.Title1}}
{{item.Title2}}
Sáng
Chiều
Tối
{{item.Order}}
{{item.FullName}}
{{subitem.Label1}}
{{subitem.Label2}}
{{subitem.Label3}}
{{$index+1}}
{{item.FullName}}
{{subitem.Label1}}
{{subitem.Label2}}
{{subitem.Label3}}

{{title}}

{{selectAgreeText}} Bản dự thảo Bản chính thức
STT
HỌ VÀ TÊN
STT
HỌ VÀ TÊN
{{item.Title1}}
{{item.Title2}}
Tổng
cộng
Ngày nghỉ
Nghỉkhônglương
Nghỉ
lễ
Nghỉ
phép
STT
Họ và tên

{{item.Order}}

Thông tin chi tiết Thoát
{{item.FullName}}
{{$index+1}}
{{item.FullName}}
{{item.Total}}
{{item.FullName}}
-
TỔNG CỘNG
-
HỌ VÀ TÊN

{{title}}
{{selectAgreeText}} Bản dự thảo Bản chính thức
STT
Họ và tên Đơn vị Ăn trưa
đi lại
Lương và phụ cấp
Phụ cấp
thâm niên(%)
NG
Công tác
Tăng/giảmBHXH
Ghi chú
Khai báo tăng Khai báo vắng mặt Thoát
{{item.Department}} {{item.NumberLunch}}
{{item.PhuCapNhaGiao}} {{item.PhuCapThamNien}} {{item.TangGiamBHXH}}
Thông tin chi tiết Thoát

{{departmentName}}

THỜI GIAN

THỜI GIAN

{{total.Total}}

{{total.TotalLabel}}

{{total.Working}}

{{total.WorkingLabel}}

{{total.Leave}}

{{total.LeaveLabel}}

{{total.Caption}}

{{$index+1}}. {{item.FullName }}

- Ngày:

{{GetDate(item)}}

- Tình trạng:

{{item.TimesheetDescription}}

- Bắt đầu:

{{GetTime(item.BeginHour,item.BeginMinute)}}

- Kết thúc:

{{GetTime(item.EndHour,item.EndMinute)}}

{{title}}

{{dateLabel}} Tháng
{{dateLabel}} Ngày
{{total.Total}} {{total.TotalLabel}}
{{total.Working}}
{{total.WorkingLabel}}
{{total.Leave}} {{total.LeaveLabel}}
{{total.Caption}}
Vắng mặt
Lưu dữ liệu
STT
{{total.Label}}
Ngày
Tình trạng
Bắt đầu
Kết thúc
{{item.Order}}
{{item.FullName}}
{{item.DateText}}
{{item.TimesheetDescription}}
{{GetTime(item.BeginHour,item.BeginMinute)}}
{{GetTime(item.EndHour,item.EndMinute)}}

ĐIỂM DANH CÁ NHÂN

{{dateLabel}} Tháng
{{total.Total}} {{total.TotalLabel}}
{{total.Working}} (lượt)
{{total.WorkingLabel}}
{{total.Leave}} (lượt)
{{total.LeaveLabel}}
{{total.Caption}}

{{item.Order}}. {{item.DateText}}

{{item.Day}}
{{item.Label}}
{{item.Begin}}
{{item.End}}
{{dateLabel}} Tháng
{{total.Total}} {{total.TotalLabel}}
{{total.Working}} (lượt)
{{total.WorkingLabel}}
{{total.Leave}} (lượt)
{{total.LeaveLabel}}
{{total.Caption}}
STT
Ngày
Tình trạng
Số công
Bắt đầu
Kết thúc
{{item.Order}}
{{item.DateText}}
{{item.Day}}
{{item.Label}}
{{item.WorkDays.toFixed(1)}}
{{item.Begin}}
{{item.End}}

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG

TIÊU CHÍ LẬP BÁO CÁO

{{item.DepartmentShortName}} TẤT CẢ
Đồng ý Đóng lại

{{fullName}}

{{title}}
Thông tin chung Tiếp nhận Chấm công Nội dung khai báo Lương & BHXH

{{totalOffDay.StartDate}}

Ngày bắt đầu làm việc

2021

Năm

{{totalOffDay.OffDayNumber}}

Tổng phép

{{totalOffDay.WasOffDayNumber}}

Đã nghỉ

{{totalOffDay.OffDayNumber-totalOffDay.WasOffDayNumber}}

Còn lại
STT
Lý do
Thời gian
Phép được hưởng
Nghỉ
Còn phép
{{$index+1}}
{{item.OffWorkDetail}}
{{item.SubOffWorks[0].OffDayNumber1}}
{{item.SubOffWorks[0].OffDayNumber2}}
{{sub.OffDayNumber1}}
{{sub.OffDayNumber2}}
Sửa đổi Xóa Thoát
{{message}}
Đồng ý Thoát
Nam Nữ
{{subdepartment.SubdepartmentShortName}}
Bắt đầu làm việc tại trường
Trưởng bộ phận
Tạo tài khoản đăng nhập

Hiển thị chấm công vân tay

II - VỊ TRÍ LÀM VIỆC
STT
Vị trí
Đơn vị
Tên tắt đơn vị
{{$index+1}}
{{item.PositionName}} {{p.Name}} Làm tươi Thoát
{{item.WorkplaceName}}
{{item.WorkplaceCode}}
III - THÀNH PHẦN NHẬN
STT
Người nhận
Vai trò
Đơn vị
Vị trí
{{$index+1}}
{{item.EducationLevel}}. {{item.Name}}
{{GetRoleName(item.Role)}} Duyệt Xác nhận Xem Thoát
{{item.WorkplaceCode}}
{{item.PositionCode}} {{p.Name}} Làm tươi Thoát
IV - THIẾT BỊ TÍCH HỢP
Add device information
STT
Tên thiết bị
Serial number
UserId
{{$index+1}}
{{item.Name}}
{{item.SerialNumber}}
{{item.UserId}}LƯU DỮ LIỆU
{{message}}
{{message}}

Đồng ý

Đóng lại

{{dateLabel}} Tháng {{total.Total}} {{total.TotalLabel}}
{{total.Working}} (lượt)
{{total.WorkingLabel}}
{{total.Leave}} (lượt)
{{total.LeaveLabel}}
STT
Ngày
Tình trạng
Số công
Bắt đầu
Kết thúc
{{item.Order}}
{{item.DateText}}
{{item.Day}}
{{item.Label}}
{{item.WorkDays.toFixed(1)}}
{{item.Begin}}
{{item.End}}
STT
Nội dung
Ngày bắt đầu
Ghi chú
{{$index+1}}
{{item.ReasonName}}
{{GetDate(item)}}
{{item.Note}}
Sửa đổi Xóa Thoát
{{message}}
Đồng ý Thoát
STT
Loại
Giá trị
Ngày
{{$index+1}}
{{item.SalaryName}}
{{item.SalaryValue}}
{{GetDate(item)}}
Sửa đổi Xóa Thoát
{{message}}
Đồng ý Hủy bỏ
NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC {{totalOffDay.StartDate}}
THÔNG TIN PHÉP NĂM 2021
- Tổng phép {{totalOffDay.OffDayNumber}}
- Đã nghỉ {{totalOffDay.WasOffDayNumber}}
- Còn lại {{totalOffDay.OffDayNumber-totalOffDay.WasOffDayNumber}}

THÔNG TIN CHI TIẾT

- Lý do: {{item.OffWorkDetail}}
- Thời gian: {{item.TimeLabel}}
- Nghỉ:
- Còn phép: {{item.OffDayNumber.toFixed(2)}}
Hình thức nhập 1 Hình thức nhập 2 Hình thức nhập 3 Làm tươi Thoát

{{model.KindName}}

{{fullName}}
{{fullName}}
{{GetSelectReasonLabel()}}
{{item.ReasonName}}
Lý do cụ thể
{{model.OffWorkDetail}}
Bắt đầu
{{GetGlobalNewsFeedDateFomat(model.OffWorkBegin)}}
Kết thúc
{{GetGlobalNewsFeedDateFomat(model.OffWorkEnd)}}

{{item.InputStyleName}}
Ghi chú
{{model.OffWorkNote}}
Tài liệu kèm theo
{{item.ReasonName}}
Thời gian
{{item.InputStyleName}}
{{item.InputStyleName}}
Áp dụng cho cả ngày nghỉ, ngày lễ Trừ ăn trưa Trừ ngày công Không hiển thị lương/bhxh Tự động tính ngày hiển thị ở column ghi chú
Tài liệu kèm theo
II - Đơn vị làm việc
STT
Đơn vị
{{$index+1}}
{{item.Department}}
Xóa Thoát
III - Thành phần nhận báo cáo

{{$index+1}}. {{item.FullName}}

- Email: {{item.Email}}

- Bộ phận: {{item.WorkplaceCode}}

STT
Họ tên
Quyền
Email
Đơn vị
Vị trí
{{$index+1}}
{{item.EducationLevel}}. {{item.FullName}}

{{GetRoleName(item.Role)}}

Duyệt Xác nhận Xem Thoát

{{GetRoleName(item.Role)}}

{{item.Email}}
{{item.WorkplaceCode}}
{{item.PositionCode}} {{p.Name}} Làm tươi Thoát
Xóa ThoátGửi email cho các thành phần báo cáo
Xác nhận bởi phòng tổ chức hành chính


Tự động Hiệu chỉnh

- Trừ ăn trưa
{{item.Title}}
- Phép hiện có
- Trừ phép
- Trừ công
- Phép còn lại
Thêm tập tin kèm theo
Gửi yêu cầu Thoát
{{message}}
Đồng ý Thoát
Bắt đầu

{{text}}

{{title}}
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

{{item.T2}}

{{item.T3}}

{{item.T4}}

{{item.T5}}

{{item.T6}}

{{item.T7}}

{{item.CN}}

Đồng ý Hủy

STT
HỌ TÊN
TRÌNH ĐỘ
{{selectSubdepartmentText}} {{subdepartment.SubdepartmentFullName}} {{subdeprtment}} Tất cả
{{selectDepartmentText}} {{department.DepartmentFullName}} Tất cả
{{$index+1}}
{{item.FullName}}
{{item.EducationLevel}}
{{item.Subdepartment}}
{{item.Department}}
Load data Thêm mới Thoát
{{message}}
Đồng ý Thoát

{{fullName}}

∘ Nhập lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội
{{kind.Name}}
Lưu dữ liệu Thoát
{{message}}
Đồng ý Hủy bỏ

THÔNG TIN CHI TIẾT

{{fullName}}/Human Id:{{humanId}} - Off Work Id:{{offWorkId}}
Lưu dữ liệu Thoát

THÔNG TIN CHI TIẾT

{{fullName}}
Đi làm Vắng mặt Hủy bỏ

{{ item.ReasonName }}
...
{{item.Message}}
Xóa
Thêm Hình ảnh kèm theo
Lưu dữ liệu Thoát

TIÊU CHI TÌM KIẾM


Thông tin chung
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 2020 2019 2018 2017

Thiết lập điều kiện nâng cao Thiết lập
Thời gian thực
{{message}} Đồng Ý Thoát
Close..

Thiết lập thuộc tính tìm kiếm

Nội dung
Bắt đầu
Kết thúc
{{item.ReasonName}}
OK

{{fullName}}

{{ item.ReasonName }}
Lưu dữ liệu Thoát
...

{{text}}

{{title}}
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

{{item.T2}}

{{item.T3}}

{{item.T4}}

{{item.T5}}

{{item.T6}}

{{item.T7}}

{{item.CN}}

Đồng ý Hủy

{{text}}

{{title}}

THÁNG 01 THÁNG 02 THÁNG 03
THÁNG 04 THÁNG 05 THÁNG 06
THÁNG 07 THÁNG 08 THÁNG 09
THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
Đồng ý Hủy